Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. 

1. Van ‘t Morgenland: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Molenstraat 44-b, 4693BK te Poortvliet, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 68576676. 

2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Van ‘t Morgenland een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Partijen: Van ‘t Morgenland en de Consument gezamenlijk. 

4. Overeenkomst: iedere middels het bestelproces op de Website tussen Partijen tot stand gekomen koopovereenkomst in het kader waarvan Van ‘t Morgenland zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de Consument heeft verbonden tot de levering van Producten. 

5. Website: australiancobberdogvoeding.nl. 

6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Van ‘t Morgenland aan de Consument te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, hondenvoeding begrepen kan zijn. 

7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van ‘t Morgenland, zoals geopenbaard op de Website, en iedere tot stand gekomen Overeenkomst. 

2. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

1. Elk aanbod van Van ‘t Morgenland is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten. 

2. De Consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Van ‘t Morgenland dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 

3. De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Van ‘t Morgenland op de daartoe op de Website aangewezen wijze, door de Consument is aanvaard. Vervolgens zal de bestelling, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Consument worden bevestigd. 

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING 

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij: 

a) de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling/directe verpakking na de levering is verbroken; 

b) de levering van Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 

c) de levering van Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt. 

3. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail (contact@australiancobberdogvoeding.nl) of door gebruikmaking van het door Van ‘t Morgenland aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Van ‘t Morgenland. Zo spoedig mogelijk nadat Van ‘t Morgenland in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Van ‘t Morgenland de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen. 

4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen. 

5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Van ‘t Morgenland retourneren. 

6. De Consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Van ‘t Morgenland is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betaling. 

7. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen. 

8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor zijn rekening. 

9. Van ‘t Morgenland zal de van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering als bedoeld in lid 6, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Van ‘t Morgenland zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Van ’t Morgenland is niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Van ‘t Morgenland aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen. 

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN 

1. De levering van de Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Consument opgegeven afleveradres. 

2. Van ‘t Morgenland behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen. 

3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen. 

4. Van ‘t Morgenland spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn na te komen. Echter zijn alle door Van ‘t Morgenland vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Van ‘t Morgenland spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Van ‘t Morgenland treedt niet eerder in dan nadat de Consument Van ‘t Morgenland Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Van ‘t Morgenland zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 

5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Consument nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. 

6. Indien Van ‘t Morgenland als gevolg van een aan de Consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Consument. 

7. Leveringstermijn: Van `t Morgenland streeft ernaar om bestelde producten tussen twee en vijf werkdagen af te leveren bij de consument; doorgaans is dit binnen twee werkdagen. Er wordt gebruik gemaakt van een bezorgdienst grote pakketten van DHL, waarmee een Smart contract is gerealiseerd. DHL hanteert een sorteerproces waarvan Van `t Morgenland afhankelijk is. Mocht er bij DHL om een bepaalde reden vertraging zijn, dan worden producten uiterlijk binnen 7 dagen afgeleverd bij de consument.

ARTIKEL 6. | OVERMACHT 

1. Van ‘t Morgenland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, fouten of tekortkomingen van toeleveranciers van Van ‘t Morgenland, transportmoeilijkheden, epidemieën, pandemieën, ziekte, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Van ‘t Morgenland of derden. 

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

3. Indien Van ‘t Morgenland bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. 

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL 7. | PRIJZEN & BETALINGEN 

1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw. 

2. Betaling dient te geschieden op een van de door Van ‘t Morgenland aangewezen betaalmethoden en binnen de door Van ‘t Morgenland vermelde termijn of op het daartoe door Van ‘t Morgenland aangegeven moment. 

3. In geval van vooruitbetaling, is Van ‘t Morgenland niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Consument de uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Van ‘t Morgenland verschuldigde prijs heeft voldaan. 

4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Consument intreedt, is de Consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. 

5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument, één ander conform de Wet Incassokosten. 

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID 

1. Van ‘t Morgenland staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid en houdbaarheid (conformiteit). 

2. De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens. Voorts draagt de Consument de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Consument die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Van ‘t Morgenland kan worden toegerekend. 

3. De aansprakelijkheid van Van ‘t Morgenland is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Van ‘t Morgenland betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

ARTIKEL 9. | KLACHTBELEID 

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail (contact@australiancobberdogvoeding.nl) te worden ingediend bij Van ‘t Morgenland. 

2. Bij Van ‘t Morgenland ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/). 

ARTIKEL 10. | SLOTBEPALINGEN 

1. Alle door Van ‘t Morgenland aan de Consument geleverde Producten blijven eigendom van Van ‘t Morgenland totdat de Consument al zijn betalingsverplichtingen ter zake is nagekomen. 

2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.